กรกฎาคม 18

Mother Goose Rhymes


nursery-rhyme แปลว่า
N. เพลงกล่อมเด็ก
N. กลอนหรือเพลงง่ายๆ สำหรับเด็ก มีความหมายเหมือนคำว่า
lullaby
rhyme (ไรมฺ) n. เสียงสัมผัสในบทกวี, คำที่มีเสียงคล้องจอง,

บทกวีที่มีเสียงคล้องจอง -Phr. (rhyme or reason
เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักตรรกวิทยา)
vt. ประพันธ์บทกวีเป็นเสียงสัมผัส, ใช้เสียงสัมผัสประกอบ
Synonym: . rhymer n. ###S. rime
บทที่นิยม คือ Mother Goose Rhymes
ก็คือบทที่ครูนำเสนอตอนนี้ครับ คลิกที่ชื่อเพื่อฟังและฝึกพูดตามครับ

68mother_goose